Stiri si Evenimente
Targu Mures
  Home
  Despre Event Consult
  Servicii de consultanta
  Ce ne recomanda?
  Parteneri
  Diaspora
  Stiri si evenimente
  Contact  stiri-si-evenimente Stiri si evenimente
 
05-06-2013
S-a lansat Schema de ajutor de minimis pentru IMM-urile care deruleaza investitii.

Conditiile privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii sunt stabilite prin Hotararea de Guvern nr. 274, adoptata in luna mai 2013.

Obiective

Ajutorul de minimis se acorda intreprinderilor mici si mijlocii prin alocari de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Finantelor Publice (MFP) – Actiuni generale, sub forma de sume nerambursabile, in procent de 100% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aprobate spre finantare, in limita echivalentului in lei al valorii maxime de 200.000 euro, respectiv 100.000 euro in cazul intreprinderilor care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier, pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi.

Solicitanti eligibili

Beneficiarii ajutorului de minimis sunt intreprinderile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

sunt inregistrate potrivit prevederilor Legii societatilor nr. 31/1990 sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, sunt incadrate in categoria IMM-urilor, conform prevederilor Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii intreprinderilor mici si mijlocii, au sediul si isi desfasoara activitatea in Romania;
desfasoara activitate economica;
nu au primit ajutoare de minimis pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi, anul fiscal in curs si 2 ani anteriori, sau, daca au primit ajutoare de minimis in aceasta perioada, acestea cumulate nu depasesc plafonul echivalent in lei a 200.000 euro, respectiv a 100.000 euro in cazul intreprinderilor care desfasoara activitate in domeniul transportului rutier, indiferent de sursa de finantare;
prezinta un plan de investitii pentru care se solicita finantarea, cu evidentierea cheltuielilor eligibile. Toate cheltuielile eligibile aferente investitiei vor fi considerate fara TVA;
prezinta un studiu tehnico-economic din care rezulta viabilitatea proiectului de investitii si eficienta economica a intreprinderii solicitante in urmatorii 3 ani de la finalizarea investitiei;
prezinta un angajament ferm privind mentinerea locurilor de munca existente la data inregistrarii cererii de acord pentru finantare, precum si crearea pana la finalizarea investitiei si mentinerea, pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei, a:
- 5 locuri de munca, din care cel putin 2 locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de minimis de pana la 100.000 euro inclusiv;

- 7 locuri de munca, din care cel putin 3 locuri de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni, in cazul unui ajutor de minimis de la 100.000 euro pana la 200.000 euro inclusiv;

nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;
nu se afla in procedura de executare silita, insolventa, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare si nici nu intra in categoria „intreprinderilor in dificultate”;
nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate.
heltuieli eligibile

Sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile legate de investitiile in active corporale referitoare la:

realizarea de constructii noi industriale, pentru invatamant, stiinta, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura fizica si agrement, destinate desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare;
achizitia de constructii industriale, pentru invatamant, stiinta, cultura si arta, ocrotirea sanatatii, asistenta sociala, cultura fizica si agrement, destinate desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare;
echipamente tehnologice – masini, utilaje si instalatii de lucru;
aparate si instalatii de masurare, control si reglare;
mijloace de transport neinmatriculabile, pentru sustinerea activitatii intreprinderii;
echipamente IT.
Toate cheltuielile eligibile aferente investitiei vor fi considerate fara TVA.

Pentru a fi considerate cheltuieli eligibile, activele corporale trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

sa fie exploatate exclusiv de intreprinderea beneficiara de ajutor de minimis in scopul desfasurarii activitatii ce face obiectul finantarii;
sa fie considerate active amortizabile, conform prevederilor legale in vigoare, pentru care nu se aplica amortizarea accelerata;
sa fie achizitionate in conditii de piata, cu respectarea principiilor nediscriminarii, tratamentului egal, transparentei, utilizarii eficiente a fondurilor si asumarii raspunderii;
sa nu fie achizitionate in sistem de leasing;
sa fie incluse in categoria activelor proprii si sa ramana in patrimoniul intreprinderii pentru minimum 3 ani de la data finalizarii investitiei.
Se iau in considerare cheltuielile aferente realizarii constructiilor noi industriale, pentru care s-a solicitat finantare, doar in cazul in care acestea se realizeaza cu o intreprindere autorizata in domeniu.

De asemenea, intreprinderea beneficiara a proiectului trebuie sa faca dovada – la data depunerii cererii de acord pentru finantare – ca detine unui drept real principal sau a un drept de creanta asupra terenului pe care urmeaza a se realiza investitia, valabil pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei, sa faca dovada faptului ca terenul este liber de sarcini, prezentand si Certificatul de urbanism, in copie.

Valoarea maxima a cheltuielilor eligibile aferente constructiilor noi industriale, pentru care s-a solicitat finantare, se determina in limita a 370 euro/mp arie desfasurata si se refera la cheltuieli pentru constructii si instalatii aferente investitiei de baza.

In cazul in care valoarea constructiilor prezentate in cererea de acord pentru finantare depaseste valoarea maxima a cheltuielilor eligibile, diferenta este considerata cheltuiala neeligibila.

Activele corporale pentru care se fac cheltuieli de investitii trebuie sa fie noi, cu exceptia achizitiei de constructii destinate desfasurarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare.

Conditii de finantare

Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 400 milioane lei, respectiv echivalentul a 100 milioane euro, cu posibilitatea suplimentarii. Numarul estimat de IMM-uri beneficiare de ajutor este 1.000.

Pentru a beneficia de ajutor de minimis, intreprinderea solicitanta trebuie sa obtina un acord pentru finantare din partea MFP.

Ministerul Finantelor Publice anunta deschiderea primei sesiuni de depunere a Cererilor de Acord pentru finantare care se va derula in perioada 01.07.2013 – 31.10.2013, in limita bugetului anual alocat schemei.

Concepere si realizare ITself DDB
© Copyright Event Consult
Toate drepturile rezervate.